• התחבר
 • אין מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון התקשרות

תקנון התקשרות

 

בהתקשרותו הנוכחית, מצהיר הלקוח כי קרא את התקנון ההתקשרות והוא מסכים לתוכנו.

 1. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

 

 1. תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

 1. אין בהנחיות המפורטות בקורס ו/או בתכניו כדי להקנות ללקוח סמכויות או כישורים להעניק אבחון מעבר לשימוש פרטי, וכן, אין בהנחיות הללו כדי להנחות את המשתמש שאינו מיומן לבדוק דירות שלא עפ"י הכשרתו.

 

 1. רישום לאתר – חשבון וסיסמה. ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל הלקוח לעשות שימוש בשירותים. כל לקוח אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. משך המנוי הוא לשנה מרגע הרכישה.

 

 1. הלקוח רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

 

 1. על הלקוח לדעת כי יש להתעדכן בשינויים ובחידושים המקצועיים החלים מפעם לפעם בתחומים של הנדסת בנין ואדריכלות הנידונים בקורס.

 

 1. אין האתר יכול להיות אחראי לדווח על כל שינויי בתקנים ו/או בתקנות, או לערוך התאמות אזוריות (שכן, לעתים יש תקנות/ הנחיות שהינן תלויות אזור), ולפיכך, על הלקוח להתעדכן וכן, לערוך בדיקות והתאמות נדרשות לאזור בו ממוקמת הדירה.

 

 1. רכישת כאמור, רכישת הקורס במתכונת המוצגת באתר מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולשימוש אישי בלבד, רכישת הקורס לארגונים מוסדיים מצריכה התקשרות נפרדת עם בעל הזכויות באתר ואמצעות נציגות מוסמכת של בעל האתר.

 

 1. המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג והמועבר בכל סוג מדיה, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם הינם בבעלותו של בעל האתר, וחל איסור על הפצתם של על דרך קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

 

 1. הלקוח רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של האתר והשייכות אליו, כולל זכויות יוצרים באתר וכל התכנים שלו– כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העיצוב של האתר, הקוד עליו הוא מבוסס, התוכנה שלו, הקבצים הגרפיים שלו, הטקסט שלו, סרטוני הווידיאו שבו, כל הפורמטים והמרכיבים שלו וכל חומר אחר הכלול בו (”תכני האתר“) – שמורים לבעל האתר.

 

 1. אסור להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לציבור ,להעביר לצד ג‘ , לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, או לעשות שימוש אחר כלשהוא מלבד המותר בהתאם לתנאים אלה בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בעל האתר. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

 

 1. הגבלת אחריות- התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "וידאו בדק בית" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, שכו, יתכנו מקרים שהלקוח יזקק לחוות דעת מקצועית של אנשי מקצוע מיומנים.

 

 1. "וידאו בדק בית" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על תכני הקורס, והשימוש בקורס ייעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

 

 1. אין בתכני הקורס ו/או באמור באתר ו/או בסרטוני הוידאו משמשים כתחליף לקבלת ייעוץ הנדסי או משפטי והמידע המצוי באתר ותכני הקורס אינם בסיס לחוות דעת הנדסית, יש לבדוק כל דירה לגופה ולנסיבותיה המיוחדות ע"י בעל מקצוע המתמצא בתחום.

 

 1. אין בתכניי הקורס ו/או תוכן האתר משום רשימה מלאה של הבדיקות הנדרשות, ובעל האתר מודיע כי ישנן בדיקות נוספות שעל הקונה הזהיר לבצע ועלולים להימצא ליקויים נוספים על אלו שנמצאו בבדיקות הנערכות על סמך הקורס.

 

 1. הבדיקות המוצגות בקורס הינן ויזואליות בעיקרן. ייתכן וישנם ליקויים נסתרים שלא ניתן היה לגלותם בבדיקה זו, ויתכן כי יידרשו בדיקות נוספות ו/או שכירת אנשי מקצוע נוספים לצורך כך.

 

 1. יודגש כי העצות הנ"ל אינן מהוות תחליף לשירותיהם הנאמנים של בעלי המקצוע, שטרם נקיטת כל פעולה מומלץ להיוועץ בהם כגון: עורכי דין, מהנדס בודק, שמאי מקרקעין וכל יועץ אחר המומחה בתחומו. התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("Is As") האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו.

 

 1. ההסתמכות על המידע הנו באחריות המשתמש בלבד, תוכן האתר מכיל מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ומעניק אינפורמציה בסיסית בלבד. והאתר וידאו "בדק בית" או מי מטעמו אינם אחראים בצורה כלשהי לפעולות אשר ינקטו ע"י המנויים או המשתמשים באתר או לכל תוצאה ישירה או עקיפה לאחר שישתמשו בחומר המופיע באתר ובסרטונים.

 

 1. הנהלת האתר מעדכנת מידי פעם את החומר והסרטונים באתר, אך האתר יכול להחסיר מידע ויכול להיות מצב שהשתנה חוק/ תקן או תקנה ועדיין הדבר עדיין לא התעדכן באתר ולכן יש להתייעץ עם מהנדס בניין.

 

 1. כמו כן, ריבוי התקנים ותקנות אינו מאפשר התייחסות פרטנית לכל ההתקנים והתקנות, ועל הלקוח לשים ליבו להיבט זה של ההתקשרות.

 

 1. אין בהמלצות המוצגות בסרטונים ו/או בתכני הקורס כדי להטיל דופי ביושרם של קבלנים, רובם של הקבלנים הגונים, אך ישנם מיעוט שמכתימים את התדמית של האחרים, ומטרת הקורס להקל באיתור פגמים ליקויים הניתנים לגילוי באופן סביר

 

 1. רכישת דירה היא פעולה מסחרית הנעשית מרצון שני הצדדים. לפעמים נעשות טעויות מכאיבות בתום לב ,הקבלנים רשאים להגן על ענייניהם בצורה הרצויה להם והרווחת וזכותם המלאה לעמוד על זכויותיהם.

 

 1. שימוש במידע פרטי של משתמש – " וידאו בדק בית" תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. "וידאו בדק בית" תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית "וידאו בדק בית" לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור "וידאו בדק בית" כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. "וידאו בדק בית" תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הנך רשאי בכל עת לפנות ל" וידאו בדק בית" ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב על פי הקישור המצוי באתר. "וידאו בדק בית" תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

 

 1. קישורים לאתרים אחרים- אתר "וידאו בדק בית" כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. "וידאו בדק בית" מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של "וידאו בדק בית" , ו"וידאו בדק בית" אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר "וידאו בדק בית" איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של "וידאו בדק בית" לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 

 1. אתר אתר "וידאו בדק בית" אינו אחראי על זמינות הקורסים במקרה של נפילת שרתים או תקלה אחרת. האתר מתחייב לפעול לשיחזור הפרטים וטיפול בנושא במהירות האפשרית

 

 1. מדיניות ביטולים: ניתן לבטל רכישת קורס תוך 24 שעות מרגע התשלום.

 

בלחיצה על כפתור זה הנני מאשר את קריאת התקנון ומקבל את תנאיו

כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת

להתקשרות - 03-7229034